سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رژه ناوهای جنگی چین در حضور رئیس جمهور

رژه ناوهای جنگی چین در حضور رئیس جمهور این کشور 1398/02/04