سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

آتش به اختیار مادر شهید

مادر شهیدی که روزگاری جوان خود را در جنگ سخت تقدیم خداوند متعال کرد، امروز آتش به اختیار جنگ نرم شده است. 1399/07/25