سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

حماسه نادر

سالهاست در آبی آرام خلیج فارس شهید مهدوی‌ها اثبات کردند هر وقت پای اراده ایرانی در میان باشد، مسیر دشمنان بن بست خواهد بود. 1399/07/22