سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نسخه‌های پزشکی مخدوش ترامپ

برخی از شبکه‌های خبری آمریکایی، نشست‌های رئیس جمهور ترامپ را زنده پخش نمی‌کنند، گویا رئیس جمهور آمریکا نسخه‌های پزشکی پیچیده که مخدوش بوده است و همین باعث به خطر افتادن جان برخی از افراد در آمریکا شده است. 1399/01/09