سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

جنایت های صهیونیستها علیه مردم غزه

جریان مقاومت، اهداف مهمی را در رویارویی با صهیونیستها در قبال جنایت های صهیونیستها تحقق بخشید. 1398/08/25