سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراضات فرانسه به دیگر شهرهای این کشور کشیده شد

هزاران نفر از مردم فرانسه در شهرهایی غیر از پاریس هم دست به تظاهرات ضدنظام سرمایه‌داری زدند. تظاهرکنندگان این‌بار در شهرهای "نانت" و "لیون" به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. 1397/11/22