سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

زد و خورد و کتک کاری در پارلمان اردن

پارلمان اردن شاهد کتک کاری چند نماینده و پرتاب بطری‌های آب به سوی یکدیگر بود. صحن پارلمان اردن شاهد جر و بحث و درگیری سه نمایندگان و کتک کاری آنها و پرتاب بطری های آب بود. این تازه ترین مورد درگیری و ضد و خورد در پارلمان اردن به شمار می رود. صحن پارلمان در 10 سال اخیر شاهد دهها جر و بحث و کتک کاری و همچنین شلیک گلوله بوده است. جلسه روز چهارشنبه نیز از این قاعده مستثنی نبود که چند بار شاهد تنش بود. این تنش ها بعد از اتهام های محمد الریاطی از نمایندگان پارلمان به معاون استاندار عقبه درخصوص پاداش به برخی کارمندان و قضات بروز کرد. الریاطی اسامی کارمندان بلندپایه از جمله قضاتی را فاش کرده و مدعی شد که درقبال حضور در جلسات، پاداش گرفته اند. این موضوع باعث جر و بحث بین او برخی از نمایندگان شد. جر و بحث وقتی بالا گرفت که صداح الحباشنه نماینده مجلس بعد از داد و فریاد و اعتراض به زید الشوابکه به خاطر سوالات الریاطی، به سمت او بطری آب پرتاب کرد. الریاطی به رسانه های اردنی گفت که چند نماینده حرف او را هنگام نام بردن اسامی چند نفر از قضات که پاداش گرفته بودند، بارها قطع می کردند و این وضعیت باعث دخالت الحباشنه شد و در نهایت بین او و الشوابکه ضد و خورد درگرفت. 1397/11/20