سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصادف عجییب در عربستان سعودی

ورود وحشتناک زن سعودی با خودرو به آرایشگاه / یکی از مردان حاضر در آرایشگاه در دم جان سپرد 1397/08/16