سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اصابت گلوله به نوجوان 16 ساله فلسطینی

عناصر رژیم اشغالگر اسراییلی یک نوجوان فلسطینی 16 ساله را نزدیک دیوار امنیتی هدف اصابت گلوله قرار دادند؛ گلوله به ران وی اصابت کرد و بر اثر آن به شهادت رسید. 1397/06/17